หนังสือราชการ

   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องการขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ครบกำหนดเวลาการศึกษาอันเนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม การรับและการจ่ายเงินกองทุนวารสารวิชาการ วารสารคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๕


   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547


   พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550


   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546


   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546


   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๗


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๗


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการกำหนดประสบการณ์หลากหลายตำแหน่งประเภทผู้บริหารของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๖


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๖


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙


   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๖


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดผู้เข้าพักอาศัยให้เข้าพักอาศัยในสถานที่พักอาศัย พ.ศ. ๒๕๖๖


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๖


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกองทุน สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖


   ระเบียมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย การจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง นโยบายการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๗


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกคณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้บริการ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๖


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง นโยบายและมาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๖


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการคัดกรองบุคคลและยานพาหนะเพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคื พ.ศ. ๒๕๖๖


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๖


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๖


   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การเตรวจสอบและป้องกันปัญหาการซื้อผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับรนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖
Do’s and Don’ts